Childstories.org
 • 1
 • Alle sprookjes
  van Grimm
 • 2
 • Gesorteerd op
  leestijd
 • 3
 • Perfect voor
  het voorlezen
De ransel, het hoedje en het hoorntje
Grimm Märchen

De ransel, het hoedje en het hoorntje - Sprookje van de Gebroeders Grimm

Leestijd voor kinderen: 16 min

Er waren eens drie broers. Ze waren tot steeds grotere armoede vervallen. Tenslotte werd de nood zo groot, dat ze honger moesten lijden, en niets meer te bijten of te breken hadden. Toen zeiden zij: „Dat kan zo niet blijven; het is beter dat we alle drie de wijde wereld ingaan en ons geluk gaan zoeken.“ Dus maakten ze zich gereed; en ze waren al verre wegen gegaan, maar het geluk kwam hun maar niet zo tegemoet. Maar op een goede dag kwamen ze in een groot bos; en middenin in het bos was een berg, en toen ze dichterbij kwamen, zagen ze, dat de hele berg van zilver was. Nu zei de oudste: „Daar heb ik het grote geluk gevonden, meer verlang ik niet!“ Hij nam brokken zilver op, zoveel hij maar dragen kon, keerde terug en ging weer naar huis. De twee anderen echter zeiden: „Wij denken ons het grote geluk toch anders dan als louter zilver.“ En ze roerden het niet aan en gingen verder. Weer liepen ze een paar dagen voort, en toen kwamen ze aan een berg die van louter goud was. De tweede broer bleef staan, bezon zich en werd onzeker. „Wat zal ik nu doen?“ zei hij, „moet ik nu van ‚t goud zoveel nemen, dat ik mijn leven lang genoeg heb, of zal ik verder gaan?“ Eindelijk kwam hij tot een besluit. Hij vulde z’n zakken zoveel er maar ingepropt kon, hij zei zijn broer vaarwel en zo ging hij naar huis. De derde evenwel zei: „Zilver en goud, daar gaat het niet om; mijn geluk wil ik niet verspelen, misschien is er voor mij nog iets beters weggelegd.“ Hij trok verder, en toen hij drie dagen lang gelopen had, kwam hij bij een bos. Dat was nog groter dan het vorige, en er kwam maar geen eind aan, en omdat hij niets te eten of te drinken vond, verging hij bijna van honger en dorst. Toen klom hij in een hoge boom; om te zien of hij van boven het einde van ‚t bos kon zien, maar zover z’n blik reikte, er waren niets dan boomtoppen. Hij liet zich weer op de grond zakken, maar zijn maag knorde van de honger, en hij dacht: als ik maar eens helemaal genoeg kon krijgen. Toen hij op de begane grond aangeland was, zag hij daar tot zijn verbazing een tafel staan, rijkelijk met schotels bezet, waarvan de geuren dampend naar hem opstegen. „Daar is mijn wens wel juist van pas vervuld,“ sprak hij, en zonder te vragen, wie het eten gebracht had en toebereid, ging hij aan tafel, en at met gretigheid tot zijn honger gestild was. Toen hij klaar was, dacht hij: „Het zou toch jammer zijn, als dat tafelkleedje hier in ‚t bos vuil zou worden“ en hij vouwde ‚t netjes op en stak het in zijn zijzak. Zo ging hij weer verder, en ’s avonds, toen zijn maag weer begon te vragen, wilde hij het kleedje eens uitspreiden, en zei daarbij: „Ik wenste wel, dat je weer met zoveel goede spijzen zou zijn bezet.“ Pas was die wens van zijn lippen gekomen, of er stonden zoveel schotels heerlijk eten op ‚t kleedje als maar plaats was. „Daar zie ik nu,“ vond hij, „in wat voor keuken voor mij wordt gekookt; dat vind ik beter dan een berg van zilver of een berg van goud,“ want hij begreep wel, dat het een tafeltje-dek-je was. Maar het doekje was hem niet genoeg, om daarbij neer te gaan zitten, maar hij wilde liever eerst nog wat in de wereld rondkijken en zijn geluk beproeven. Eens op een avond zag hij in een eenzaam bos een zwartbestoven kolenbrander, die brandde kolen en had aardappels op ‚t vuur staan, daar wilde hij straks z’n maal mee doen. „Goedenavond, zwartkop,“ zei hij, „hoe staat het zo in de eenzaamheid?“ – „Elke dag precies eender,“ antwoordde de kolenbrander, „en iedere avond aardappelen; heb je er zin in en wil je blijven eten?“ – „Heel graag en wel bedankt,“ zei de reiziger, „maar ik wil je niet ontrieven, op een gast kon je niet rekenen, maar als je ‚t bij mij voor lief wilt nemen, dan nodig ik je uit.“ – „Wie moet dat klaarmaken?“ vroeg de kolenbrander, „want ik zie, dat je geen eten mee hebt, en een paar uur ver is hier niets te halen.“ – „En toch nodig ik je voor het eten,“ antwoordde de ander, „en een maal als je nog nooit gehad hebt.“ Daarop haalde hij het kleedje uit zijn zijzak, spreidde het keurig op de grond uit en zei: „Doekje, dek je.“ En meteen stonden er gebraad en gekookte spijzen op en zo warm of ‚t net uit de keuken kwam. De kolenbrander zette een paar grote ogen op, maar hij liet zich niet lang bidden; hij begon te eten en stopte steeds grotere brokken in z’n zwarte mond. Toen ze klaar waren met eten, veegde de kolenbrander zich behaaglijk af en zei: „Hoor eens, dat doekje is nog eens iets; ‚t zou wat voor mij zijn hier in ‚t bos, waar niemand mij wat goeds geeft. Ik zal je een ruil voorstellen. Daar in de hoek hangt een soldatenransel; hij ziet er oud en versleten uit, maar er zit een wonderkracht in. Ik heb hem toch niet meer nodig, neem jij het en laat je doekje bij mij.“ – „Eerst moet ik weten wat dat voor wonderkracht is,“ kwam de ander hier tegenop. „Ik zal het je zeggen,“ antwoordde de kolenbrander, „als je er met je hand op klopt, dan komt er telkens een korporaal uit met zes man, en ze kunnen steken en schieten, en alles wat je hun opdraagt, dat doen ze.“ – „Nu,“ zei hij, „als ‚t dan niet anders is, laten we dan maar ruilen.“ En hij gaf het doekje aan de kolenbrander, nam de ransel van de haak, hing hem om en nam afscheid. Hij liep eerst een eind verder, maar toen wilde hij die wonderkracht wel eens proberen, en hij klopte erop. Meteen kwamen er zeven helden aan, en de korporaal zei: „Wat wil mijn heer en meester?“ – „Marcheren jullie een-twee-drie naar de kolenbrander en haal mijn doekje terug.“ Ze maakten linksomkeert, en ‚t duurde niet lang, of ze brachten het doekje weer, ze hadden het de kolenbrander zonder vragen afgenomen. Hij liet hen weer vertrekken, ging verder en hoopte dat ‚t geluk bij hem zou blijven. Met zonsondergang kwam hij bij een andere kolenbrander, die bij ‚t vuur aan ‚t koken was. „Wil je mee eten,“ zei de man vol roet, „aardappels, mét zout en zonder saus, ga maar zitten.“ – „Neen,“ antwoordde hij, „ditmaal zul je mijn gast zijn!“ en hij spreidde z’n doekje uit, zei „Doekje, dek je,“ en meteen was het met de heerlijkste gerechten vol. Ze aten samen en dronken en hadden veel plezier. Na het eten zei de kolenbrander: „Daar boven op de plank ligt een oud.vies hoedje; maar ‚t heeft een bijzondere eigenschap: als je het opzet, en je draait het op je hoofd rond, dan bulderen de kanonnen alsof er twaalf naast elkaar stonden en schieten alles en iedereen neer en daar is niets tegen bestand. Het ding is niets voor mij, ik heb er niets aan, maar ik wil het je wel geven, als ik dat doekje krijg.“ – „Dat kan ik me indenken,“ antwoordde hij, nam het hoedje aan, en liet het doekje achter. Maar nauwelijks had hij een eind gelopen, of hij klopte op zijn ransel, en de soldaten moesten het doekje weer halen. „Het één komt bij ‚t ander,“ dacht hij, „en het lijkt wel, of mijn geluk nog niet voorbij is.“ Zijn gedachten hadden hem ook niet bedrogen. Hij liep nog een hele dag. En nu kwam hij bij de derde kolenbrander, die hem, net als de vorige, vroeg op aardappelen zonder saus. Ook hem liet hij van zijn doekje-dek-je mee eten, en dat smaakte hem zo goed, dat hij hem een hoorntje aanbood. Dat had nog heel wat anders aan toverkracht, dan het hoedje. Als je op dat hoorntje blies, dan vielen alle muren om en alle vestingen, en alle steden en alle dorpen vielen op een hoop. Hij liet het doekje wel bij de kolenbrander achter, maar hij liet het weer door zijn soldaten halen, totdat hij tenslotte de ransel, het horentje en het hoedje allemaal bij elkaar had. „Maar nu,“ zei hij, „nu ben ik waar ik wezen wilde: en nu wordt het tijd, dat ik weer thuis kom en eens kijk, hoe het mijn broers is gegaan.“

Toen hij thuis kwam, bleek het dat de beide broers van hun zilver en van hun goud een mooi huis hadden gebouwd, en ze leefden er in pracht en weelde. Hij kwam bij hen binnen. Maar met zijn versleten jas, het onooglijke hoedje op zijn hoofd en de oude ransel op zijn rug, wilden ze hem niet als hun broer erkennen. Ze spotten: „Jij doet of je onze broer bent, die zilver en goud te min vond en voor zich nog meer verlangde; je zult zien, die komt eens in volle pracht als een machtige koning aangereden en niet als zo’n bedelaar,“ en ze joegen hem de deur uit. Toen werd hij boos. En hij klopte op zijn ransel en hij klopte en klopte, tot er honderdvijftig man in rij en gelid vóór hem stonden. Hij beval hun, het huis van zijn broers te omsingelen; twee moesten hazeltakken meenemen en de twee overmoedigen zolang slaan, tot ze wisten of hij hun broer was of niet. Een geweldig lawaai ontstond; de mensen liepen te hoop en wilden de twee broers helpen, maar tegen die soldaten konden ze niets beginnen. Eindelijk kreeg de koning bericht van ‚t gebeuren; hij werd knorrig en liet een kapitein met een compagnie aanrukken, die moest de rustverstoorders de stad uitjagen; maar de man met de ransel had snel veel meer manschappen bij elkaar en hij versloeg de kapitein met zijn compagnie, zodat ze met bloedneuzen terug moesten. De koning zei: „Die aangewaaide kerel moet toch gevangen worden!“ en hij zond de volgende dag een grotere troep, maar uitrichten konden ze niets. Nog meer volk zond hij uit, en de ander draaide, om gauwer klaar te zijn, zijn hoedje ettelijke malen op zijn hoofd om; en toen begon het zware geschut mee te spreken, en manschappen van de koning werden verslagen en op de vlucht gejaagd. „Nu wil ik niet eerder vrede sluiten,“ sprak hij, „voor de koning mij zijn dochter tot vrouw geeft, en ik voor hem regeren kan.“ Dat liet hij de koning vertellen, en die zei tot z’n dochter: „Het is een harde roof: wat kan ik anders doen, dan geven wat hij hebben wil? Wil ik vrede hebben, en m’n kroon blijven dragen, dan moet ik jou wel geven.“

Dus werd de bruiloft gevierd. Maar de prinses was verdrietig, dat haar echtgenoot maar een gewoon burger was, die een vieze hoed op zijn hoofd had en een ouwe ransel op zijn rug. Ze wilde hem graag kwijt zijn, en peinsde dag en nacht, hoe ze dat voor elkaar kon krijgen. Toen dacht ze: „Zou zijn bijzondere kracht soms in die ransel zitten?“ En ze deed zich heel vriendelijk voor en liefkoosde hem, en toen werd hij week om ‚t hart – maar zij zei: „Als je nu die lelijke ransel eens afdeed, hij staat je zo slecht, en ik schaam me voor je.“ – „Kindlief,“ antwoordde hij, „die ransel is mijn grootste schat, zolang ik die heb, vrees ik niets ter wereld,“ en hij gaf ‚t geheim prijs van de wondermacht, waarmee hij begiftigd was. Toen viel ze hem om de hals, alsof ze hem een kus wilde geven, maar ze nam hem de ransel behendig af en snelde ermee weg. Zodra ze alleen was, klopte ze erop, en beval de manschappen, om hun vroegere meester gevangen te nemen en uit ‚t paleis te brengen. Zij gehoorzaamden, en de valse vrouw liet hem verder vervolgen met de bedoeling hem ‚t land uit te jagen. Hij was verloren geweest, als hij het hoedje niet had gehad. Maar nauwelijks waren zijn handen vrij, of hij draaide ‚t een paar maal om; daar begon ‚t geschut te donderen en ‚t sloeg alles neer, en de prinses moest tenslotte zelf komen en om genade smeken. Nu ze zo bewogen smeekte en beterschap beloofde, liet hij zich ompraten en stemde in de vrede toe. Ze deed weer heel vriendelijk en erg lief, en wist hem weldra zo te bekoren, dat hij vertelde: al kreeg iemand anders de ransel, toch konden ze hem niets doen zolang hij dat hoedje nog had. Toen ze dit wist, wachtte ze tot hij was ingeslapen, toen nam ze ‚t oude hoedje weg en liet hem op straat werpen. Maar hij had het horentje nog en woedend blies hij daarin, zo hard als hij kon. Weldra stortte alles ineen: muren, vestingen, steden en dorpen, en ze sloegen de koning dood en zijn dochter ook. En als hij het horentje niet weggelegd had en nog een poosje had doorgeblazen, dan waren alle huizen ingestort en er was geen steen op de andere gebleven. Nu had hij geen vijand meer en hij werd koning over het gehele rijk.

LanguagesLearn languages. Double-Tap on one word.Learn languages in context with Childstories.org and Deepl.com.

Informatie voor wetenschappelijke analyse

Kengeta
Waarde
AantalKHM 54
Aarne-Thompson-Uther-IndexATU Typ 569
VertalingenDE, EN, DA, ES, PT, IT, JA, NL, PL, RU, TR, VI, ZH
Leesbaarheidsindex door Björnsson33.5
Flesch-Reading-Ease Index67
Flesch–Kincaid Grade-Level9.2
Gunning Fog Index11.5
Coleman–Liau Index8.6
SMOG Index10.5
Geautomatiseerde leesbaarheidsindex8.8
Aantal karakters11.838
Aantal letters9.139
Aantal zinnen103
Aantal woorden2.208
Gemiddeld aantal woorden per zin21,44
Woorden met meer dan 6 letters267
Percentage lange woorden12.1%
Totaal lettergrepen3.081
Gemiddeld aantal lettergrepen per woord1,40
Woorden met drie lettergrepen163
Percentage woorden met drie lettergrepen7.4%
Vragen, opmerkingen of ervaringsverslagen?

Privacyverklaring.

De beste Sprookjes

Copyright © 2024 -   Over ons | Privacyverklaring |Alle rechten voorbehouden Aangedreven door childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch